Nyt fra Fodslaw Herning

Kære medlemmer.

Hermed følger lidt information fra den nye bestyrelse i Fodslaw Herning.

Generalforsamlingen

20 medlemmer deltog i Generalforsamlingen. Anna var referent og Jørgen Iversen blev valgt til dirigent.

Ken Poul Jensen fremlagde beretning om foreningens aktiviteter i 2021 og lidt om fremtiden. Beretningen er tilsendt  medlemmer af Fodslaw Herning.

Hanne Andersen og Anna Nielsen genopstillede ikke. Begge fik tak for deres store arbejde i Fodslaw gennem mange år. Næste punkt var valg til bestyrelsen.Ken Poul Jensen, Lene Bang-Nielsen og Aase Irene Christensen var ikke på valg. Vera Horsted blev valgt til bestyrelsen og Ester Andersen stoppede som suppleant. Tak til Ester, som i mange år har ydet en stor indsats for foreningen og stadig vil hjælpe.

Desværre lykkedes det ikke at få valgt flere i bestyrelsen og heller ikke 2 nye suppleanter. Dernæst var der en lille pause så vi i bestyrelsen kunne tage stilling til om vi ville fortsætte med kun 4 i bestyrelsen.Vi blev  enige om, at foreningen skulle bestå indtil videre, men med krav til medlemmerne om at fortsætte med at hjælpe til diverse opgaver. Det blev der givet samtykke til.

Den nye bestyrelse

Bestyrelsen har siden konstitueret sig og ser ud som følger:

Formand: Ken Poul Jensen 

Sekretær: Lene Bang-Nielsen

Kasserer: Vera Horsted

Bestyrelsesmedlem:  Aase Irene Christensen 

Med ovennævnte sammensætning håber vi at kunne fortsætte frem til næste generalforsamling, hvor der forhåbentlig kan vælges flere bestyrelsesmedlemmer. Det er en forudsætning for ,at foreningen kan fortsætte. Til  næste år er 3 medlemmer af den nye bestyrelse på valg , Derfor overvej allerede nu om du vil tage det næste skridt.og tage aktiv del i bestyrelsen til næste år. 

Foreningen i den nærmeste fremtid

Vi vil i den kommende kommende tid, sætte os ind i bestyrelsesarbejdet, og tilpasse foreningens aktiviteter, efter den nye bestyrelses størrelse Som tidligere nævnt er der en del arbejde med IVV turene. Vi fik tilsagn om hjælp fra de fremmødte på generalforsamlingen.Det er vi glade for, men der er også en del arbejde med turene ud over på selve dagen.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet opdateret med den nye bestyrelses sammensætning. Se kontaktoplysninger under fanebladet Foreningen. Som noget nyt kan man kontakte formanden via mail eller telefon direkte fra hjemmesidens forside.Tur referater, og billeder kan ligeledes uploades derfra. 

Motionsturene

Det er blevet besluttet; at det fremover er turlederens  opgave at  indsende referat hvis jeg er forhindret i at deltage i turene. Man kan selvfølgelig som hidtil uploade referat på facebook. Endelig kan man ringe til mig og afgive referat mundtligt.Vi kan i foreningen altid bruge nye turledere. Tøv ikke med at tilmelde dig som turleder. Man kan eventuelt være to om en tur.

Jubilæum

Fodslaw Herning har 50 års jubilæum i år og vi afholder jubilæumsudflugt lørdag den 24.september. 

Dette var hvad vi i øjeblikket går og sysler med. Vi ses til motionsturene derude.

PBV Ken Jensen